_______________________________________________________________

අපි කැමති අපේ කණ්ඩායටම ඔබත් සාමාජික කරගන්න.
දැනුම සතුට විනොදය සමගින් අනාගතය ජයගන්න.

 • මුලින්ම අපේ වෙබ් අඩවියේ Authorship එක ලබා ගන්න හැටි බලමු.  

 1. Admin@aluthin.com යන ඊමේල් ලිපිනය වෙත ඔබේ Email Address ය එවන්න.
 2. ඉන්පසු ඔබේ ඉල්ලීම සනාථ කරමින් අපි ඔයාගේ මේල් එකට Invite Email ක් එවනවා.
 3. ඉන්පසු Email එකේ තියෙන Confirm Invite  යන්න Click කර ඔබට පුලුවන් අපේ අඩවියේ සාමාජිකත්වය ලබාගන්න.
 4. අපි ඔබේ සහයෝගය බලාපොරොත්තුවෙමු. 
 • දැන් ඔයා ලිපි පියන්නේ කොහොමද...???? මීට කලින් ලිපි ලියලම නැත්නම්.???
 1. ඒ සදහා මුලින්ම Blogger.com යන වෙබ් ලිපිනයට යන්නකෝ....
 2. දැන් ඔයාගේ Email / Password ලබා දීලා ලොග් වෙන්නකෝ....
 3. දැන් පහත ආකාරයේ වින්ඩොවක් ලැබෙනු ඇත. එයින් පෙන්වා ඇති Button ය ඔබන්න.
 • මෙන්න මෙහෙමයි වැඩේ වෙන්ට ඕන.............
 1. ඔබට හැකි පමණින් , හැකිතාක් ලිපි පළ කල හැක.
 2. ඔබ පළකරන සෑම ලිපියකටම සුදුසු මාතෘකාවක් යොදන්න.
 3. ඉන්පසු ඔබේ ලිපිය අන්තර්ගත කළ හැකි Label ක් තොරන්න.
 4. ඔබේ ලිපියේ SEO වැඩි කිරීම සදහා Search Description දාන්න.
 5. ඔබ ඇතුලක් කරන Softwares..etc ෆයිල් Google Upload කරන්න.. විශාල ගොනුවක් නම් Direct link  ඇතුලත් කරන්න.
 6. විඩියෝ දමනවනම්, Youtube වෙත අප්ලොඩ්කර, Post එකට Embed කරන්න. 
Like this :-
[මෙහි "http://www.youtube.com/embed/XGSy3_Czz8k" වෙත විඩියොවේ Link එක ඇත්ලත් කරන්න. ]


//SriLankaHosting